Kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w stosowaniu art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany w tym zakresie są zatem konieczne, tym bardziej, że skala wykorzystywanych obniżeń z tytułu uzyskanych ulg jest znacząca dla przychodów Funduszu.

Czytaj: NIK: samorządy źle wykorzystują środki z PFRON

W projekcie dookreślono sposób dokumentowania szczególnych schorzeń dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulg. Wystąpienie upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych będzie dokumentowane orzeczeniem, a w przypadku osób niewidomych – również w inny sposób (tj. zaświadczeniem lekarza specjalisty). Projekt zawiera ponadto warunek, zgodnie z którym wykorzystanie ulgi będzie możliwe wyłącznie w przypadku gdy informacja o wysokości obniżenia wpłat zostanie wystawiona przez sprzedającego terminowo. W celu ochrony sprzedających z  12 do 6 miesięcy ma być skrócony okres wykorzystania informacji.

Po zmianach kwota wynagrodzenia poszczególnych pracowników, na podstawie której oblicza się sumę wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie będzie mogła przekraczać 100% przeciętnego wynagrodzenia. Przy obliczeniu kwoty ulgi będzie zatem brana wysokość wynagrodzenia nieprzekraczająca kwoty przeciętnej pensji, choćby w rzeczywistości była ona wyższa. Wyeliminuje to zawyżanie kwot ulg w wyniku zawyżania wynagrodzeń kadry kierowniczej u sprzedających.

Zgodnie z projektem, zatrudnienie i wynagrodzenia brane pod uwagę dla celów ulg we wpłatach na PFRON ma odnosić się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, za miesiąc, do którego zaliczono przychody. Ma to  wyeliminować możliwość uwzględniania w wyliczeniach wysokości ulgi pracowników zatrudnionych na innych podstawach prawnych (mianowanie, powołanie), których zatrudnianie ze wsparciem ze środków publicznych nie wydaje się uzasadnione.

Czytaj:  Późniejsze opłacenie składek nie pozbawi prawa do refundacji z PFRON

Posłowie doprecyzowali, że zwykła informacja ma być wystawiona niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Niezachowanie tego terminu dla sprzedającego będzie mogło skutkować obowiązkiem wpłaty na Fundusz, a dla nabywcy – brakiem możliwości skorzystania z ulgi z tytułu danego zakupu. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o wysokości ulg ma z kolei uszczelnić system i ułatwić przeprowadzanie kontroli.

Z projektu jasno wynika, że kwota maksymalna ulgi nie może przekroczyć kwoty do zapłaty wykazanej na fakturze, co budziło dotychczas wątpliwości.

Z obowiązku wpłat na PFRON zwolnieni będą pracodawcy ogłaszający upadłość obejmującą likwidację majątku. Nie jest bowiem uzasadnione zwolnienie z obowiązku tych wpłat pracodawców wobec których ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu. Po zmianach zwolnienie ma przysługiwać pracodawcy w likwidacji, za wyjątkiem jednak pracodawców w likwidacji związanej wyłącznie ze zmianami organizacyjnymi lub własnościowymi.

Obowiązkiem wpłat na Fundusz zostaną natomiast objęte przedstawicielstwa