Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 666) kierownik jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest obowiązany zapewnić ochronę życia i zdrowia podległego mu funkcjonariusza CBA, przez zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków służby, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności kierownik jednostki ma obowiązek:
1) znać szczególne właściwości lub warunki służby występujące na stanowiskach służbowych w jednostce oraz zasady bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujące na tych stanowiskach;
2) organizować służbę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej pełnienia;
3) sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby w jednostce, wydawać polecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz kontrolować ich wykonanie;
4) zapewnić wykonanie zaleceń wydanych przez służbę bezpieczeństwa i higieny służby oraz inne uprawnione podmioty.
Rozporządzenie zacznie obowiązywać 29 czerwca 2012 r. Tego dnia moc obowiązywania utraci rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 206, poz. 1514).