Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności PIP w 2013 r. Wysoko oceniła współdziałanie inspekcji z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w OPZZ. W dyskusji związkowcy wskazywali na problemy i nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw pracowniczych, z jakimi mają do czynienia w swoich zakładach i prowadzonej działalności związkowej.
Zdaniem Rady, naruszenia przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy i bhp stanowią najważniejsze obszary, w jakich wymagane jest kontynuowanie działań kontrolnych oraz prewencyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z organizacjami związkowymi. Iwona Hickiewicz odniosła się do poszczególnych wypowiedzi związkowców. W celu wyeliminowania istniejących naruszeń prawa wskazała na konieczność przyjęcia odpowiednich regulacji ustawowych, m.in. w zakresie sposobu zatrudnienia, pracy tymczasowej i emerytur pomostowych.