Czy na świadectwie pracy można zamieścić informację o zasiłku macierzyńskim? Jeśli tak, to w którym punkcie?

Treść świadectwa pracy jest określona przepisami prawa i nie można dowolnie decydować, które informacje tam zamieścić. Decydujące znaczenie mają tu przepisy art. 97 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282, z późn. zm.). Zawarty w tych unormowaniach katalog informacji, jakie powinny znaleźć się na świadectwie pracy jest katalogiem zamkniętym i nie można zamieszczać tam takich informacji, które nie zostały tam przewidziane.


Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest w rozumieniu przepisów emerytalnych okresem składkowym. W świadectwie pracy nie podaje się zaś takich informacji.
Pracodawca ma natomiast obowiązek zamieszczania informacji o okresach nieskładkowych przypadających w czasie trwania stosunku pracy uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.