1. Więcej informacji na świadectwie pracownika tymczasowego

Po zmianach w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do pracy u jednego pracodawcy użytkownika na nie dłużej niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat. Takie same zasady będą dotyczyły pracodawcy użytkownika. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy pracownik tymczasowy  zostanie skierowany przez jedną czy kilka agencji, to i tak nie może pracować u tego samego pracodawcy ponad te limity czasowe.

Za tymi zmianami idzie propozycja zmian w rozporządzeniu. Zgodnie z nią, agencja pracy tymczasowej będzie zamieszczać w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu m.in. informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania takiej pracy.

! Skutkiem tego ulegnie zmianie pomocniczy wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia

2. Tydzień na sprostowanie lub wydanie nowego świadectwa

Resort pracy proponuje też zmiany związane w wydawaniem świadectwa pracy. Chce znowelizować § 7 i 9 rozporządzenia tj. wydłużyć termin z 3 do 7 dni na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy lub sprostowanie uprzednio wydanego. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca będzie wydawał pracownikowi nowe w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Natomiast w razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, będzie uzupełniał treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

3. Nowe zasady w przypadku zawarcia ugody lub orzeczenia sądu pracy

Projektowane zmiany obejmują także uzupełnienie regulacji dotyczącej prostowania świadectwa pracy w razie zawarcia przez pracownika i pracodawcę ugody skutkującej koniecznością dokonania takiego sprostowania. Propozycja jest taka, że w razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca będzie je wydawał w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

Projekt precyzuje, sytuacje w których pracodawca nie może z przyczyn obiektywnych wydać pracownikowi nowego lub uzupełnionego świadectwa. Wówczas będzie je przesyłał pocztą albo doręczy w inny sposób (tak samo jak w razie  obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy).

Natomiast w razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 (1) Kodeksu pracy pracownik w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu będzie obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. W razie niespełnienia tego obowiązku pracodawca będzie wzywał pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w świadectwie. Następnie je uzupełni i w ciągu 7 dni wyda je pracownikowi.