Według § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej i kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 556) – dalej r.b.p.s.m. przedmiotowe badanie obejmuje: 1) określenie sprawności intelektualnej, 2) ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach, 3) określenie dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez Kancelarię Sejmu przez psychologa upoważnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.).
Zgodnie z § 6 r.b.p.s.m. psycholog wydaje orzeczenie o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika Straży Marszałkowskiej na podstawie wyników badania psychologicznego, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) – dalej u.s.m.p. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika Straży Marszałkowskiej, psycholog upoważniony informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej, prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 5 u.s.m.p.
Orzeczenie psychologiczne wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie Kancelarii Sejmu, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.
Od orzeczenia osobie badanej oraz Kancelarii Sejmu przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Badanie w trybie odwoławczym przeprowadzają: 1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy; 2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo 3) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
Obowiązkowe badania psychologiczne strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów do tej służby wprowadziła, wchodząca w życie 1 maja br., ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1270).