Obniżeniu do 8 proc. uległy więc stawki odsetek od zaległości podatkowych, a tym samym również i stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem).
Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.).
Na posiedzeniu w dniach 7-8 października Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. (stopa lombardowa od 9 października wynosi więc 3,00% w skali rocznej).
Poczynając od dnia 9 października 2014 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 100 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.