Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne nadal wynosi 8 proc. Rada Polityki Pieniężnej podjęła na posiedzeniu w dniach 5-6 maja decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne pozostała więc również na tym samym poziomie.

Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem).

Na posiedzeniu w dniach 5-6 maja Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,50% w skali rocznej).

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.).

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne nadal więc wynosi 8 proc.

Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 7 maja 2015 r.