Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne
\

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 9 maja 2013 r. 11 proc. Obniżeniu do 11 proc. uległy bowiem stawki odsetek od zaległości podatkowych, a tym samym również i stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne.

Tak wynika z ogłoszonego 24 maja 2013 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 442).

Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem).

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.).

Poczynając od dnia 9 maja 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 11 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne od 9 maja wynosi więc 11 proc.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 27 maja 2013 r.

Data publikacji: 27 maja 2013 r.