Uelastycznienie powoływania i odwoływania szefów urzędów centralnych związanych z rolnictwem przewiduje ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta 7 stycznia 2016 r.

Zmiany są oczekiwane przez środowisko rolnicze. Nowelizacja dotyczy: Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Wiceprezesa Agencji i dyrektorów oddziałów, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego zastępców Głównego Inspektora Ochrony Roślin i jego zastępców, Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji i ich zastępców, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców.

Prezesa KRUS będzie powoływał Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Bez przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru obsadzane będą również wszystkie ww. stanowiska.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 8 stycznia 2016 r.