Zmiany są oczekiwane przez środowisko rolnicze. Nowelizacja dotyczy: Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Wiceprezesa Agencji i dyrektorów oddziałów, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego zastępców Głównego Inspektora Ochrony Roślin i jego zastępców, Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji i ich zastępców, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców.
Prezesa KRUS będzie powoływał Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Bez przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru obsadzane będą również wszystkie ww. stanowiska.
 

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.