Jak w sytuacji sporu zbiorowego poprawnie zastosować obowiązujące regulacje prawne i jakie sposoby postępowania sprawdzają się w praktyce - odpowiedzi na te pytania udziela Janusz Żołyński w publikacji pt. „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”.

Autor, posiadający doświadczenie jako radca prawny, dyrektor naczelny ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, przewodniczący rad nadzorczych oraz wykładowca na wyższej uczelni, przedstawia własne spostrzeżenia, jak i stanowiska doktryny prawa pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące sporów zbiorowych. 20-letnia praktyka pozwala mu na krytyczną ocenę ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która jest aktem prawnym nieprzystającym do rzeczywistości - jest zbyt ogólna, nie rozwiązuje wielu problemów występujących w praktyce, a jej zapisy są często niekompatybilne z zaistniałym stanem faktycznym i prawnym.

Spory indywidualne wynikają z różnicy stanowisk pracownika i pracodawcy co do treści uprawnień lub obowiązków stron objętych stosunkiem pracy. Taki spór może być rozstrzygnięty polubownie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą lub poprzez stosowne orzeczenie sądowe. Spór zbiorowy jest z kolei konfliktem na linii pracownicy – pracodawca i dotyczy warunków pracy, płacy, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych. Spory zbiorowe dzielą się na spory o prawo (np. realizację przez pracodawcę obowiązków wynikających z ustawy o ZFŚS) oraz spory o interesy (np. o wypłatę przez pracodawcę odsetek za zaległości od niedokonanych wpłat na fundusz socjalny).

Spór zbiorowy może wszcząć i prowadzić tylko i wyłącznie związek zawodowy. W świetle obowiązującej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownicy nie mogą tworzyć specjalnych reprezentacji (pozazwiązkowych) do prowadzenia sporu. Jeżeli określona zbiorowość pracowników bez udziału związków zawodowych prowadzi spór, protest lub określoną akcję skierowaną przeciw pracodawcy, nie jest to spór zbiorowy w rozumieniu wskazanej ustawy i tym samym nie podlega jej reżimowi prawnemu – pisze autor.

Opracowanie przeznaczone jest w szczególności dla pracodawców i związków zawodowych oraz dla praktyków z zakresu zbiorowego prawa pracy. Zostało ono podzielone na trzy działy tematyczne: Spory zbiorowe; Usytuowanie i uprawnienia związków zawodowych u pracodawcy; Wzory pism.

Książkę można nabyć w internetowej księgarni Profinfo.pl >>

Źródło: www.profinfo.pl