W Polsce ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami

Według danych PFRON w Polsce żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy to ok. 70 tys. W Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 4 tys. 872.

Sprawdź w LEX: Obowiązki bhp pracodawcy wobec niepełnosprawnych >

PFRON zwrócił uwagę, że na zmianę sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym ich sytuacji na rynku pracy, zarówno otwartym, jak i chronionym oraz wspomaganym, miał fakt ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ i implementacja jej postanowień, a także przyjęcie i realizacja Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ) 2015-2017. W 2018 roku kontynuowano krajowy plan. Wśród jego głównych celów jest m.in. zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w skrajnych grupach wiekowych, kobiet i osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego bezpieczeństwa pracy.

 


Najwięcej pracy w Krajowej Administracji Skarbowej

PFRON podał jak kształtowała się dynamika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędach w latach 2016-2017. Najwięcej takich osób otrzymało pracę w ministerstwach (wzrost o 73 do 325 osób) oraz w urzędach wojewódzkich o wzrost 20 (do 446). W latach 2016-17 najczęstszym pracodawcą osób z niepełnosprawnościami była Krajowa Administracja Skarbowa (2 tys. 162.).

Sprawdź w LEX: Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne >

Urzędy wciąż płacą na PFRON

Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. Z danych funduszu wynika, że w 2017 r. większość urzędów musiała płacić składki na PFRON. W ministerstwach KPRM wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosił zaledwie 2,5 proc., w urzędach wojewódzkich 5,3 proc. Najgorzej w tym rankingu wypadły placówki zagraniczne, gdzie wskaźnik wyniósł 0 proc.  

 

 

Jednym z programów, który miał podnieść wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami jest w rzędach jest ,,Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W ramach programu w 2017 roku m.in. Poczta Polska złożyła ofertę zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostało objętych 61 osób. - Obecnie trwają prace nad modyfikacją tego programu, sprawdzany jest najlepszy model wsparcia dla osób niepełnosprawnych -  poinformował PFRON.  

Warto przeczytać: Niepełnosprawni chcą wspomagania, nie ubezwłasnowolniania >

Współczynnik aktywności zawodowej

Według danych za trzeci kwartał 2018 r. (GUS, Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski- aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej) współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.

Sprawdź w LEX: Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych >

Wśród osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 6 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 5,8 proc.- ogółem 765 tys. osób (aktywnych zawodowo jest ok. 46 tys.). W przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 20 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 18,7 proc.- ogółem 1.431 tys. osób (aktywnych zawodowo 286 tys.).

Sprawdź w LEX: Czy pracownik-emeryt powinien być wliczany do ogólnej ilości zatrudnienia na PEFRON w etatach i osobach? >

W przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 27,5 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 25,7 proc.- ogółem 782 tys. osób (aktywnych zawodowo 215 tys.).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Stopnie niepełnosprawności i niezdolności do pracy >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku otrzymania przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności "praca w warunkach chronionych"? >

Czy przedłożenie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności rodzi obowiązek skierowania go na badania w celu potwierdzenia zdolności do dalszej pracy na stanowisku? >