Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w grudniu ogłosił najniższe podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. 21 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy poznali wysokość ostatniej ze składek - składki zdrowotnej. Ta określana jest bowiem odrębnie - na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej odpowiada 75% tej kwoty, czyli wynosi: 4 242,38 zł, a miesięczna składka 9%, czyli 381,81 zł (0,09 x 4242,38 zł).

Minimalne składki dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek

  Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
  • twórcy i artyści,
  • osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

  oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

  za miesiące styczeń - marzec 2021 r. zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne nie niższe od kwoty:

  •     615,93 zł  /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
  •     252,43 zł  /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
  •     77,31 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe,
  •     52,70 zł  /tj. 1,67%/ - na ubezpieczenie wypadkowe,
  •    77,31 zł  /tj. 2,45%/ - na Fundusz Pracy,
  •    381,81 zł - na ubezpieczenie zdrowotne (do odliczenia: )

  * Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż  9 osób. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Przez pierwsze trzy miesiące 2021 roku będzie więc obowiązywać składka z 2020 roku.

  Zobacz w LEX: Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe >

  Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku wynosi 5259 zł.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Składki ZUS do zapłaty w 2021 roku:

  1380,18 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  1457,49 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

  ------------------------------------------------------------------------------

  Czytaj w LEX: Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło - nowy obowiązek płatników składek >

   

  Działalność nieewidencjonowana - na początek, bez rejestracji

  Pierwsze miesiące prowadzenia działalności mogą nie być uważane za działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie musi rejestrować swojej działalności, a co za tym idzie nie będzie opłacał składek ZUS, jeśli zostaną spełnione określone przez Prawo przedsiębiorców warunki:

  • działalność będzie wykonywana przez osobę fizyczną,
  • przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc w 2021 r. 1400 zł)
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej.

  Przedsiębiorca, który spełnia te warunki, nie musi rejestrować swojej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że nie będzie podlegał żadnym ubezpieczeniom: emerytalno-rentowym, chorobowym, a nawet zdrowotnym.

  Osoba wykonująca działalność może jednak dobrowolnie złożyć wniosek o wpis do CEIDG w każdym czasie. Jest natomiast do tego zobligowana w terminie 7 dni, jeżeli przychód z tej działalności przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. 1400 zł).

  Czytaj w LEX: Działalność nieewidencjonowana >

   

  Ulga na start - 6 miesięcy bez składek ZUS

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna) rozpoczynający działalność gospodarczą (a więc po wpisaniu do CEIDG) przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniony z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

  Aby skorzystać z tego uprawnienia musi spełnić następujące warunki:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Zobacz w LEX: Działalność gospodarcza - jakie składki zapłaci startujący przedsiębiorca? >

  W tym okresie przedsiębiorca podlega jednak ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość te składki poznamy w styczniu 2021 r.

  Zobacz zestawienie w LEX: Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą >

  Czytaj też: Ulga na start - odpowiedzi na 6 najczęstszych pytań 

   

  Preferencyjny ZUS

  Po upływie 6 miesięcy (a więc po zakończeniu okresu, przez który przedsiębiorca nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne), będzie mógł odprowadzać składki na zasadach preferencyjnych.

  Dla kogo preferencyjny ZUS?

  To składki dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

   

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 roku - 840 zł (od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł).

  Za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

  •     163,97 zł  /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
  •     67,20 zł  /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
  •     20,58 zł  /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.
  •     14,03 zł  /tj. 1,67%/ - na ubezpieczenie wypadkowe
  •    381,81 zł - na ubezpieczenie zdrowotne.

  * Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż  9 osób.

  -------------------------------------------------------------------------------------

   Razem składki ZUS (bez chorobowego) wynoszą w 2021 roku: 627,01 zł

  Razem składki ZUS (z chorobowym) wynoszą w 2021 roku:  647,59 zł

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Zobacz w LEX: Składka wypadkowa od 1 kwietnia >

   


   

  Mały ZUS plus

  Od 1 lutego 2020 r. wszedł w życie tzw. mały ZUS plus. W 2020 roku mogli skorzystać z niego przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku nie przekroczył 120 000,00 zł.

  Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne liczona jest tu od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Jeżeli natomiast chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, to stanowi ją zadeklarowana przez przedsiębiorcę kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

  Czytaj w LEX: Mały ZUS plus – niższe składki dla małych przedsiębiorców >

   

   

  Składka wypadkowa w nowej wysokości od kwietnia

  O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

  Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

  • co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
  • nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

  Zobacz w LEX: Niektórym płatnikom składkę wypadkową w nowej wysokości ustali ZUS >

   

  Termin płatności

  Składki w podanej wysokości należy po raz pierwszy wpłacić w lutym - za styczeń.

  W przypadku gdy przedsiębiorca odprowadza składki tylko za siebie, musi dokonać płatności do 10. dnia następnego miesiąca.

  W przypadku gdy przedsiębiorca odprowadza składki za siebie i osobę współpracującą, musi dokonać płatności do 15. dnia następnego miesiąca.

   

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

  Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 wynosi 157 770 zł.

   

  Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

  Kontrola zawyżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

  Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. >

  Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

  Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

  Płaca minimalna w 2021 r. i wysokość innych świadczeń >

  Współczynnik ekwiwalentowy 2021 r.  >