Ustawa utrzymuje więc dotychczasowy stan prawny dotyczący statusu i organizacji PFRON. Od 1 stycznia 2015 r. PFRON miał zostać pozbawiony osobowości prawnej i zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekształcony w wyodrębniony rachunek bankowy. Ustawa przewiduje też zwolnienie z podatku CIT dochodów Funduszu w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl