10 lipca 2015 r. Senat przegłosował dwie poprawki do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Podczas rozpatrywania ustawy na posiedzeniu plenarnym senatorowie wyrazili uznanie dla pracy wykonanej przez partnerów społecznych i przygotowanego przez nich projektu nowej ustawy, a także zawartego w tym zakresie porozumienia.

Z dwiema uzupełniającymi poprawkami Senat uchwalił ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która zastąpi obecną Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych – forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Projekt tej ustawy przygotował rząd w uzgodnieniu z partnerami społecznymi. Wyznacza ona nowe ramy dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia oraz wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych. Partnerzy społeczni będą mogli inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy albo założenia do niej oraz innych aktów prawnych.

Jeśli rząd, zgodnie z uchwaloną ustawą, nie uwzględni opinii partnerów, będzie musiał przedstawić swoje stanowisko w uzasadnieniu do projektu ustawy przedkładanego Sejmowi i poinformować o tym partnerów społecznych.

Przedstawiciele pracowników i pracodawców będą opiniować rządowe projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą też mogli przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wnosić o zmianę ustawy. Zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów.

Co roku RDS powinna określić swój program działania z uwzględnieniem sytuacji społecznej i gospodarczej kraju oraz wskazać zagadnienia priorytetowe dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego.

W skład Rady wejdzie taka sama liczba przedstawicieli pracowników i pracodawców. Liczbę przedstawicieli strony rządowej będzie ustalał premier. Członków Rady będzie powoływał i odwoływał prezydent na wniosek organizacji pracowników. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego RDS będzie trwała rok.

Z głosem doradczym, w pracach Rady będą mogli uczestniczyć m.in. przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS.

W województwach powstaną Wojewódzkie Rady Dialogu.

W myśl jednej z poprawek senackich przewodniczący Rady Dialogu Społecznego będzie przedstawiał sprawozdanie z działalności również Senatowi. Inna poprawka przewiduje, że do opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem mają zastosowanie terminy określone w ustawie o Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Opracowanie: Marta Schodzińska

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 13 lipca 2015 r.