Nowelizacja uściśla przepisy dotyczące systemów wspierania ze środków publicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, a także urealnia wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych kosztów płacy.

Nowelizacja wejdzie w życie (z wyjątkiem niektórych przepisów) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl