Projektowana ustawa ma zmienić zasady wynagradzania członków organów zarządzających nadzorczych spółek handlowych, w których udziały ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także państwowe i komunalne osoby prawne. Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających mają być przejrzyste i jednolite. Będą one określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki.

Zdaniem rządu wejście w życie projektowanych rozwiązań skończy z fikcją ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, czyli tzw. ustawy kominowej. Ustawa ta z jednej strony określała maksymalną wysokość wynagrodzeń prezesów spółek, a z drugiej strony dopuszczała „dorabianie” przez nich m.in. w radach nadzorczych spółek zależnych oraz pozwalała na zawieranie kontraktów menedżerskich, w których nie obowiązywały limity wynagrodzeń.

Polecamy: BCC: nowa propozycja sposobu wynagradzania władz spółek Skarbu Państwa budzi wątpliwości

Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Rząd proponuje, by podstawą jego wymiaru było przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa GUS. W projekcie jest też uregulowana zasada wypłacania odpraw: nie będą mogły być wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia i to pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej dwanaście miesięcy. Z kolei odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będą mogły być wypłacane maksymalnie przez pół roku i tylko w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Nie będzie możliwe zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji członka zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Czytaj: Eksperci: projekt ws. wynagradzania władz spółek SP urealni ich zarobki

Projekt określa też wysokość wynagrodzenia likwidatorów spółek – wyniesie ono połowę wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu. Za zakończenie procesu likwidacji spółki zgodnie z harmonogramem osobom tym ma przysługiwać premia. Projekt przewiduje, że zasady dotyczące wynagrodzeń obejmą podmioty wymienione w ustawie kominowej, które zostaną wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Projektowane rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. W związku z poprawką zgłoszoną podczas drugiego czytania projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.