Poprawki dotyczą m.in. nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Senat zaproponował w niej uzupełnienie art. 124k ustawy o Państwowej Straży Pożarnej o dodatkowy przepis, który zapobiegnie niepotrzebnemu wszczynaniu postępowania w przypadku ustania karalności przewinienia.

 

Petycja wniesiona do Senatu

Przygotowanie nowelizacji ma związek z niesioną petycją do Senatu. Nowelizacja ma stworzyć podstawy do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy.

 


Nowe przepisy znoszą termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem. Po śmierci funkcjonariusza takie będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach.

 

 

Ustawa stwarza podstawy prawne do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby, gdy funkcjonariusz miał postępowanie dyscyplinarne i karne za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

W obecnych warunkach funkcjonariusze policji, CBA, SW, AW, SWW i SKW po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego nie mogli wnieść o jego wznowienie, nawet gdy zostali uniewinnieni w postępowaniu karnym. W przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego termin ten wynosił 3 lata, a w przypadku Straży Granicznej - 10 lat.

Czytaj też: Minister zaproponuje wyższe minimalne wynagrodzenie niż przewidują przepisy >>>