Ustawa, którą posłowie przyjęli podczas 96. posiedzenia Sejmu, wychodzi naprzeciw postulatom środowiskowych domów samopomocy, które zgłaszały problemy w stosowaniu aktualnie obowiązującej ustawy. Celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie tych regulacji.

Nowelizacja m.in. wprowadza możliwość prowadzenia ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy i klubów) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy, a nie tylko powiaty, jak do tej pory. Mniej osób będzie musiało płacić za korzystanie z takich ośrodków: miesięczna odpłatność pozostanie na poziomie 5 proc. dochodu, ale dochód na osobę zostanie podniesiony z 250 do 300 proc. kryterium. Ponadto ustawa ujednolica kwotę dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy. Obecnie dysproporcje między poszczególnymi województwami sięgają nawet 400 złotych miesięcznie. Zgodnie z przyjętymi zmianami, wojewoda corocznie będzie ustalać średnią wojewódzką miesięczną kwotę dotacji w wysokości nie niższej niż 250 proc. kryterium dochodowego, a dla klubów samopomocy minimum 80 proc. Powiązanie minimalnej kwoty dotacji z kryterium dochodowym umożliwi jej wzrost wraz z weryfikacją tego kryterium. Nowelizacja upoważnia też ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania rozporządzenia, w którym określi standardy, kwalifikacje i standard obiektów, w których udzielana będzie pomoc bezdomnym. Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące superwizji pracy socjalnej mającej pomóc pracownikom socjalnym, jako osobom wykonującym pracę obciążającą psychicznie, w przezwyciężaniu efektów wypalenia zawodowego. Określa też programy szkoleń dla superwizorów, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz zasady uzyskiwania certyfikatów. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 czerwca 2015 r. w Komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 7 lipca br. posłowie przeprowadzili drugie czytanie. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.