Sejm przyjął ustawę emerytalną
\

W dniu 11 maja 2012 r. w trakcie 14 posiedzenia Sejmu przyjęte zostały rządowe projekty ustaw o wydłużeniu wieku emerytalnego i emeryturach mundurowych.

Ustawa zrównująca wiek emerytalny kobiet i mężczyzn oraz podnosząca wiek emerytalny kobiet przewiduje, że od 2013 r. wiek przejścia na emeryturę będzie wzrastał o 3 miesiące każdego roku. Ustawa zakłada, że mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety w 2040 r. Ustawa emerytalna umożliwia m.in. przejście na wcześniejszą, tzw. częściową, emeryturę. Prawo do emerytur częściowych przysługuje kobietom w wieku 62 lat, mającym co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i posiadają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Emerytura częściowa stanowi 50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS. Ponadto Sejm przyjął w piątek poprawkę, zgodnie z którą minister pracy i polityki społecznej przygotuje program wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60. roku życia, a także wspierania równości płci na rynku pracy. Sejm przyjął też na głosowaniach uzupełnienie ustawy emerytalnej o zapisy, dotyczące rent i emerytur rolniczych. Zakładają one otrzymywanie renty rolniczej lub emerytury rolniczej w pełnej wysokości mimo prowadzenia działalności rolniczej z małżonkiem, który podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Zapisy umożliwiają też pracę pozarolniczą osobie pobierającej rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie. Posłowie nie przyjęli poprawki dostosowującej zasady naliczania okresów ubezpieczenia dla kobiet i mężczyzn, liczone przy przechodzeniu na częściową emeryturę przez rolników, do zasad obowiązujących w systemie powszechnym. Ustawa o emeryturach mundurowych zakłada, że funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby od 2013 r., będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Przepisy wydłużą aktywność zawodową żołnierzy oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Za przyjęciem ustawy emerytalnej głosowało 268 posłów, przeciw było 185, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm w głosowaniu nie przychylił się do wniosku Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski o odrzucenie projektu. Ustawa o emeryturach mundurowych przyjęta została głosami 272 posłów, przy sprzeciwie 177 i wstrzymaniu się od głosu jednego posła.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2012 r.

Data publikacji: 14 maja 2012 r.