Główny Inspektor Pracy poinformowała, że w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili ok. 91 tys. kontroli u ponad 68 tys. pracodawców. W celu wyeliminowania naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydali ponad 304 tys. decyzji. Jedna trzecia spośród nich nakazywała natychmiastowe usunięcie uchybień ze względu na ochronę zdrowia i życia pracowników. Do kontrolowanych pracodawców skierowali także blisko 60 tys. wystąpień, zawierających łącznie ponad 316 tys. wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły one nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy i wynagrodzenia. Na sprawców 84 tys. ujawnionych wykroczeń nałożyli 18 tys. mandatów karnych. Specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponadto 934 tys. bezpłatnych porad prawnych i technicznych.
Podstawowe efekty działalności inspektorów pracy w roku ubiegłym to zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 130 tys. osób oraz wyegzekwowanie dla 75,5 tys. pracowników zaległych należności z tytułu wynagrodzenia za pracę na kwotę 78 mln zł.
W ocenie inspektorów PIP, szczególnie niepokojący był stan respektowania przepisów o wypłacie wynagrodzenia za pracę oraz o czasie pracy. Ponad jedna trzecia spośród blisko 1400 kompleksowo skontrolowanych w tym zakresie pracodawców nie wypłaciła w 2011 roku wynagrodzenia za pracę, a co czwarty - przekazał je z opóźnieniem. Poważne naruszenia przepisów o czasie pracy dotyczyły blisko 90 proc. spośród ponad 1500 skontrolowanych szczegółowo zakładów różnych branż. Wzrosła skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę.
Równolegle z działaniami nadzorczo-kontrolnymi Państwowa Inspekcja Pracy realizowała liczne przedsięwzięcia prewencyjne i promocyjne, takie jak kampanie społeczne, programy prewencyjne i edukacyjne służące zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Różnorodnymi działaniami z tego zakresu objęła 165 tys. podmiotów, przy wsparciu partnerów społecznych, a także organów administracji rządowej i samorządowej.
Po raz pierwszy polska inspekcja pracy była gospodarzem spotkania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, którego 61. posiedzenie odbyło się w Warszawie w grudniu 2011 r. Podczas okolicznościowej konferencji zaprezentowany został przygotowany przez PIP „Europejski kodeks dobrych praktyk w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy”.
Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania z działalności PIP w 2011 r. przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Poinformowała, że rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zalecając realizację sformułowanych przez nią wniosków. Stwierdziła, iż wymierne efekty ubiegłorocznych działań inspektorów pracy pozwalają dobrze ocenić skuteczność urzędu. Dokument rekomendował Sejmowi sprawozdawca połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny poseł Jarosław Pięta. Podkreślił, że komisje sejmowe z uznaniem przyjęły szczegółowe, bardzo starannie opracowane sprawozdanie z działalności inspekcji pracy, które jest, jak stwierdził: „dobrze udokumentowanym wkładem jej pracowników w dostarczanie rzetelnej wiedzy o kondycji firm, pracowników i stanie przestrzegania prawa pracy”.
Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie poparły wszystkie kluby poselskie. Ich przedstawiciele zwracali uwagę na wyjątkowe zaangażowanie pracowników PIP i trud wkładany przez nich w wypełnianie ustawowych zadań, dziękowali im z trybuny sejmowej za całoroczny wysiłek.