Posłowie odrzucili wniosek Twojego Ruchu 375 głosami. 56 posłów było za tym wnioskiem, a 2 wstrzymało się od głosu.

Za odrzuceniem propozycji TR głosowali przedstawiciele: PO, PiS, PSL, SP i ośmiu niezrzeszonych. Wniosek poparli: posłowie TR, SLD, jeden z PSL (Piotr Walkowski) i jedna posłanka niezrzeszona Wanda Nowicka. Wstrzymał się jeden poseł TR - Jacek Kwiatkowski i jeden poseł niezrzeszony. Tym samym projekt skierowano do komisji polityki społecznej i rodziny.

Przed głosowaniem Jerzy Borkowski (TR) zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela rządu o przewidywane koszty projektu. "Celem projektu jest udzielenie pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Stanowisko rządu będzie przedstawione w niedalekiej przyszłości. Obecnie przygotowujemy też skutki finansowe tego projektu, ale będą one uzależnione także od decyzji przyjętych w komisji polityki społecznej i rodziny. Na bieżąco będziemy wspierać komisję w tych pracach" - odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy Marek Bucior.

Projekt ustawy przewiduje pomoc finansową dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. Ma być ona świadczona tylko osobom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej i spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego i pomocy pieniężnej. Świadczenie specjalne ma być przyznawane co miesiąc w wysokości najniższej emerytury. Dostaną je osoby, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury (jeśli gospodarują samotnie) lub osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury.

Projekt ustawy przewiduje też jednorazową pomoc finansową, która przyznawana byłaby w związku ze zdarzeniem losowym na pokrycie kosztów np. zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego czy opłacenia pomocy pielęgnacyjnej. Senatorowie chcieliby, aby przepisy weszły w życie 1 czerwca.

Zgodnie z projektem działaczem opozycji antykomunistycznej jest m.in. osoba, która między 1 stycznia 1956 a 4 czerwca 1989 r. "przez co najmniej sześć miesięcy była członkiem nielegalnej organizacji, której cele zmierzały do odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka" lub "prowadziła w sposób zorganizowany, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka".

Z kolei za osoby represjonowane uznane mają być m.in. takie, które w latach 1956-1989 przebywały w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium Polski "za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka".

Decyzje w sprawie udzielenia pomocy będzie podejmował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w porozumieniu z IPN. Ponadto b. opozycjoniści oraz prześladowani będą mieli prawo do legitymacji i odznaki honorowej, a jeśli już nie żyją, ich rodziny będą mogły otrzymać odznakę pamiątkową.