Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, przeciw był jeden, jeden wstrzymał się od głosu. Projekt zmian w tej sprawie przygotowali posłowie klubu SLD.

Ustawa wprowadza korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego w przypadku osób, które przed 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko część roku kalendarzowego. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok jest obniżony, bo do jego ustalenia przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego, a w przyszłości emerytury.
Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą jeżeli w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego znajduje się rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez cześć miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, w których ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku.
Organ rentowy będzie przeliczał kapitał początkowy z uwzględnieniem nowych przepisów na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli nie wystąpi ona z takim wnioskiem – przy obliczaniu wysokości emerytury.