W pierwszym dniu 78 posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej.

Projekt także przewiduje, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Obecnie od swoich wynagrodzeń odprowadzają oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada.

Przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 22 października 2014 r.