Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały, że w praktyce funkcjonowania wojewódzkich urzędów pracy możliwość korzystania z tych świadczeń w różnych okresach podlega ograniczeniu. Chodzi o sytuację, gdy przedsiębiorca w okresie np. marzec – maj 2020 r. skorzystał ze zwolnienia ze składek, a w późniejszym i niepokrywającym się okresie złożył np. wniosek o, którym mowa w art. 15gg ustawy w sprawie COVID-19 o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. W takiej sytuacji właściwe organy mają ograniczać zakres pomocy z art. 15gg poprzez nieprzyznawanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Jak twierdzi Rzecznik MŚ, praktykę taką potwierdziło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w korespondencji z jednym z przedsiębiorców.

Wobec powyższego Rzecznik MŚP wystąpił z oceną skierowaną do MRPiT oraz MRiPS wskazując, że w świetle obecnego brzmienia przepisów taka interpretacja jest nieuprawniona. Co więcej, ma charakter zawężający i w konsekwencji ogranicza przedsiębiorcom zakres pomocy, jakiej mogą oczekiwać na podstawie przepisów specustawy. Według Rzecznika  MŚP, łączenie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz zwolnienia ze składek ZUS powinno być możliwe w pełnym zakresie, jeżeli dotyczy różnych i niepokrywających się okresów.