W piątek, 4 listopada 2016 r., Rada Ministrów będzie obradowała nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ma na celu uszczelnienie procedury wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 6 państw - Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Chodzi o zatrudnienie na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

Procedura oświadczeniowa w obecnej formie nie przewiduje specjalnych warunków rejestracji oświadczenia. Powoduje, że coraz większa liczba oświadczeń jest składana dla pozoru, znaczna część cudzoziemców korzystających z takich oświadczeń korzysta z nich wyłącznie w celu uzyskania prawa wjazdu i pobytu na terytorium Polski, poszukując następnie innej pracy lub innych źródeł zarobkowania.

Podobne nadużycia występują w sprawach zezwoleń na pracę. Obowiązujące przepisy nie dają podstaw do odmowy wydania zezwolenia na pracę nawet w przypadkach, gdy okoliczności jednoznacznie wskazują, że nie będzie ono miało związku z rzeczywiście wykonywaną pracą.

Projektowana ustawa ma na celu zapobieganie ww. nadużyciom przepisów.

Zgodnie z projektem wprowadzone zostaną dwa dodatkowe typy zezwoleń - na pracę sezonową i krótkoterminową - które wydawane będą przez starostę w przypadku wykonywania przez okres odpowiednio ośmiu i sześciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.premier.gov.pl; www.rcl.gov.pl, stan z dnia 31 października 2016 r.