Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożoną przez ministra finansów.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2017 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

dynamika realna PKB – 3,9 proc.;

średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,3 proc.;

dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 4,4 proc;

dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4,6 proc.;

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej –10.016 tys. etatów;

stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 8,1 proc.;

przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 545 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2016 r.);

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 100,0 proc.

Możliwe będzie przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł.

Zachowane zostaną aktualnie istniejące systemy indeksacji dla sędziów, prokuratorów oraz asesorów prokuratorskich.

Wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów w danym roku ustalane są w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w „Monitorze Polskim” przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla asesorów prokuratorskich ustalana jest w relacji do wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.