MPiPS rozpoczęło Program „Młodzi na rynku pracy” mający na celu wsparcie osób młodych w wejściu na rynek pracy.

Program jest pakietem działań inicjowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, podejmowanych wspólnie z instytucjami rynku pracy. Projekt pilotażowy programu „Twoja Kariera – Twój Wybór” przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia. Będzie okazją do sprawdzenia w praktyce narzędzi służących zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.

Celem strategicznym Programu jest wypracowanie mechanizmów wsparcia ludzi młodych, w tym absolwentów na rynku pracy. Cele operacyjne, które będą realizowane obejmują następujące kierunki działań:

1. Przetestowanie nowego modelu obsługi młodych bezrobotnych.

2. Przetestowanie nowych instrumentów aktywizacji zawodowej.

3. Pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i podjęciu zatrudnienia przez osoby młode poprzez zastosowanie pakietu działań najbardziej adekwatnych dla osób do 30 roku życia wchodzących na rynek pracy lub mających trudności w dotarciu do zatrudnienia.

4. Rozwijanie współpracy partnerów (instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje branżowe, pracodawcy, przedsiębiorcy) na rzecz promowania poradnictwa zawodowego i planowania kariery zawodowej.

5. Aktywizacja Akademickich Biur Karier i rozwijanie ich współpracy z instytucjami rynku pracy w podejmowaniu działań wspierających rozpoczęcie aktywności zawodowej przez studentów i absolwentów wyższych uczelni.

6. Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach podejmowania pracy w instytucjach sektora publicznego.

7. Zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach podejmowania praktyk zawodowych.

Projekt pilotażowy programu „Twoja Kariera – Twój Wybór” przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.

W projekcie wezmą udział bezrobotni do 30 roku życia, zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy. Liczba urzędów pracy biorących udział w pilotażu oraz liczba uczestników pilotażu jest uzależniona od możliwości budżetowych Funduszu Pracy.

Uczestnik pilotażu skorzysta z przygotowanej dla niego oferty, na którą składać się będą usługi rynku pracy i wyselekcjonowane instrumenty określone w ustawie oraz nowe instrumenty testowane w drodze pilotażu, którymi są:

1. indywidualne wsparcie opiekuna,

2. promesa aktywizacji młodych:

2.1. bon stażowy,

2.2. bon szkoleniowy,

2.3. bon na kształcenie zawodowe lub policealne,

2.4. bon na kształcenie podyplomowe,

2.5. bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej,

3. dotacja na zasiedlenie.

Program przewiduje wprowadzenie innowacyjnej metody pracy z klientem, polegającej na objęciu osoby bezrobotnej intensywną, spersonalizowaną pomocą przez powiatowy urząd pracy od pierwszego dnia, w którym następuje rejestracja w urzędzie. Działania te adresowane będą wyłącznie do osób, które nie przekroczyły 30 roku życia i rejestrują się w powiatowym urzędzie pracy po raz pierwszy. W trakcie rejestracji bezrobotnemu zostanie przydzielony opiekun, który będzie mu towarzyszył przez okres niezbędny do momentu wprowadzenia go na rynek pracy.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 1 czerwca 2012 r.