Odpowiedź: przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy wynosi co do zasady 3 lata - dotyczy to także świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Uzasadnienie: tematyka dotycząca zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest elementem prawa pracy. Świadczy o tym fakt, że podmiot tworzący ten fundusz i administrujący nim jest nazywany w przepisach ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) pracodawcą, a pracownicy są wymienieni na pierwszym miejscu wśród osób uprawnionych.

Dodatkowo z art. 16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. - wynika, że pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.

W efekcie uznać należy, że do roszczeń związanych z ZFŚS zastosowanie będzie miał termin przedawnienia przewidziany w prawie pracy. Zgodnie zaś z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.

Przekładając powyższe na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pojawia się jednak problem. Przepisy mówią bowiem o 3-letnim okresie przedawnienia liczonym od momentu wymagalności. Tymczasem świadczenia z ZFŚS mają co do zasady charakter uznaniowy - wyjątkiem jest świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191), więc dopóki świadczenie nie zostanie przyznane, nie można mówić o wymagalności. W efekcie należałoby uznać, że pracownik ma 3 lata na wnioskowanie o świadczenie, ale pracodawca nie musi mu tego świadczenia przyznać. Dodatkowo postanowienia regulaminu mogą wprowadzać inne zasady w tym zakresie - np. że stosowny wniosek musi być złożony w trakcie roku - złożenie wniosku po jego zakończeniu dotyczyć będzie wtedy świadczenia wypłacanego w kolejnym roku.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.