Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 października br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz o powołanie Leszka Zająca, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Zgodnie z ustawowym wymogiem, o opinię w tej sprawie zwróciła się do Rady marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Wniosek poparto jednogłośnie.
Członkowie ROP pozytywnie odnieśli się również do wniosku głównego inspektora pracy dotyczącego zamiaru powołania na stanowiska okręgowych inspektorów pracy: Marka Aleksiejuka w Białymstoku, Marka Wójciaka w Olsztynie oraz Arkadiusza Kapuścika w Opolu. Pełnili oni dotychczas obowiązki szefów okręgów.
Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska przedstawiła informację o prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kampaniach społecznych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Omówiła przebieg i efekty działań informacyjno-prewencyjnych podejmowanych przez PIP w ostatnich latach w budownictwie, rolnictwie indywidualnym, w środowisku kierowców, młodzieży szkolnej oraz pracowników podejmujących pierwszą pracę.
Podkreśliła, że inspekcja pracy sięga po narzędzia komunikacji masowej, by zwiększyć zasięg swojego oddziaływania i wpływać na kształtowanie kultury bezpieczeństwa i praworządności w stosunkach pracy. Wyniki ankiet przeprowadzanych po zakończeniu działań informacyjnych i edukacyjnych oraz badań opinii społecznej pokazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na takie programy i projekty.
- Kampanie informacyjne są ważnym elementem działań promocyjno-prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, a w ostatnim okresie, zgodnie ze standardami europejskimi i wskazaniami ROP, działalność ta jest coraz bardziej rozwijana przez nasz urząd. Przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania prawa i kultury pracy staramy się prowadzić na jak najwyższym poziomie i jak najszerzej docierać z nimi do odbiorców – zapewniła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.