Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Pracy w ramach działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoleń w dziedzinie bhp w 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła blisko 3 tys. kontroli w zakładach pracy z różnych branż, m.in. przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw. Skontrolowane zakłady zatrudniały łącznie ok. 107 tys. pracowników - 56 proc. stanowiły firmy, w których pracowało do 9 osób, 33 proc. - od 10 do 49 pracowników, 9 proc. - od 50 do 249 pracowników i 2 proc. - nie mniej niż 250 pracowników.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.
W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.