We wtorek 24 lutego zebrała się sejmowa Rada Ochrony Pracy skupiająca parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy. Tym razem dyskutowali oni o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie warunków wykonywania pracy do ich potrzeb.

Uczestnicy posiedzenia mówili m.in. o projekcie „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. To przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Wdrażanie projektu rozpoczęto 1 marca 2013 r., a jego zakończenie jest przewidziane na koniec lutego br. W ramach projektu m.in. przeprowadzono diagnozę potrzeb i przygotowano rekomendacje. Podjęto także działania na rzecz podniesienia świadomości i wiedzy m.in. pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych i architektów.

Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy zaopiniowała też wniosek Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz w sprawie odwołania Tomasza Gdowskiego ze stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.