W 2015 r. zakończyła się kampania EU-OSHA „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” realizowana w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek, podkreśliła, że zmiany były tematem przewodnim 2015 roku: „Coraz częściej praca odbywa się poza tradycyjnymi miejscami pracy, miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. A wraz ze zmianami demograficznymi następuje również starzenie się siły roboczej w Europie. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. W tym duchu w 2015 r. EU-OSHA opublikowała eksperckie artykuły przeglądowe dotyczące trzech nowych i pojawiających się zagrożeń oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy: crowdsourcingu, środków zwiększających wydajność oraz robotyki”.
Rok 2015 był istotny dla jednego z głównych projektów EU-OSHA, tj. europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Rezultaty badania ESENER-2 wskazują, że wśród zagrożeń najpowszechniej występujących w europejskich miejscach pracy należy wymienić zagrożenia psychospołeczne (np. 58% miejsc pracy w UE wskazało kłopotliwych klientów jako jeden z czynników ryzyka) oraz zagrożenia związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (np. 56% miejsc pracy zgłosiło, że pracownicy wykonują pracę w męczących lub powodujących ból pozycjach). W badaniu ESENER-2 zwrócono również uwagę na znaczenie oceny ryzyka w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami. Nowy interaktywny internetowy pulpit nawigacyjny poświęcony badaniu opracowany przez EU-OSHA zapewnia obecnie możliwość uzyskania łatwego dostępu do wyników badania.
We wrześniu najistotniejsze ustalenia ważnego projektu pilotażowego EU-OSHA poświęconego pracownikom w starszym wieku pt. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” zostały przedstawione decydentom, specjalistom ds. BHP i przedstawicielom partnerów społecznych w Brukseli. Sesje dyskusyjne zorganizowane w trakcie konferencji koncentrowały się na kwestiach związanych ze starzeniem się, relacją między BHP i płcią oraz systemami rehabilitacji i powrotu do pracy.
Wyniki oceny opracowanego przez EU-OSHA projektu interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA) wykazały, że zainteresowane strony są bardzo zadowolone z postępów w realizacji projektu. Do końca 2015 r. łączna liczba narzędzi OiRA wyniosła 86, przy czym kolejne 30 narzędzi było w przygotowaniu. Uruchomiono również nowy interfejs użytkownika, OiRA 2.0, aby zwiększyć komfort użytkowników. Kończąc rok pozytywnym akcentem, w listopadzie projekt OiRA otrzymał Certyfikat Najlepszych Praktyk przyznawany w ramach systemu Europejskich Nagród Sektora Publicznego.
W listopadzie w Bilbao zorganizowano szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wieńczący kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Stres w pracy? Nie, dziękuję!” poświęcony pamięci dr Eusebio Riala Gonzáleza (1966–2014). W szczycie wzięło udział m.in. ponad 300 specjalistów ds. BHP, doradców ds. polityki i decydentów.
Kluczowe wskaźniki efektywności EU-OSHA zapewniają możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi skuteczności organizacji w realizacji stojących przed nią celów w 2015 r. Ze wskaźników wynika, że 92% zainteresowanych stron twierdzi, iż korzystało z informacji opracowanych przez EU-OSHA, przy czym 48% z nich korzystało z tych informacji w ramach procesu wymiany wiedzy, 39% do celów kształtowania polityki lub wdrażania środków na szczeblu przedsiębiorstwa, 38% w celu ich dalszego rozpowszechnienia a 37% do celów prowadzenia dalszych badań. Wyniki oceny kampanii „Partnerstwo dla prewencji” realizowanej w latach 2012–13 w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy oraz analiza badania OiRA również potwierdzają dobre wyniki osiągnięte przez Agencję.