Już od stycznia renciści prowadzący firmy rozpoczną opłacanie wszystkich składek do ZUS. Składkę na emeryturę i rentę będzie im jednak refundować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sami zapłacą składkę wypadkową i na Fundusz Pracy. Muszą na początku stycznia zgłosić się do ZUS, aby wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego i zarejestrować jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne.
Od stycznia 2008 r. staną się dla nich bowiem obowiązkowe składki na emeryturę i rentę, na Fundusz Pracy, i na ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), aby otrzymać refundację opłaconej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, niepełnosprawny prowadzący działalność będzie musiał złożyć wniosek do PFRON. On będzie refundował składki na ubezpieczenia przez 12 miesięcy. Później renciści będą mogli wystąpić do funduszu z wnioskiem o jej przedłużenie. Z finansowej pomocy uzyskanej w ciągu roku trzeba będzie się rozliczyć. Wnioskodawcy dokonają tego na specjalnych formularzach do 15 lutego roku następującego po tym, za który się rozliczają.
źródło: Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, Łukasz Guza, 2-4 listopada 2007 r.