Zgodnie z § 1 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013 r. poz. 25) rejestr ten powinien zawierać m.in.: 1) informacje ogólne: a) rok, którego dotyczą informacje, b) identyfikator województwa, powiatu i gminy zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.), zwanym dalej „rejestrem TERYT”, c) rodzaj gminy; 2) informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest: a) miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany, b) ulica, jeżeli istnieje, c) numer domu, jeżeli istnieje, d) numer działki ewidencyjnej, e) obręb ewidencyjny, f) rodzaj zabudowy, g) nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji, h) nazwa i rodzaj wyrobu, i) przewidywany termin usunięcia wyrobów, j) ilość posiadanych wyrobów, k) ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia, l) stopień pilności, m) nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu, n) data ostatniej aktualizacji dokumentu. W rejestrze umieszcza się ponadto informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest tj.: a) nazwa, b) miejscowość, c) ulica, d) numer domu, e) numer lokalu, jeżeli istnieje, f) kod pocztowy, g) telefon, jeżeli podano, h) e-mail, jeżeli podano oraz informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji: a) data wprowadzenia informacji, b) data ostatniej zmiany informacji, c) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru.
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl. Układ rejestru jest określony w załączniku do rozporządzenia.
System teleinformatyczny umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji na poziomie gminnym, powiatowymi wojewódzkim oraz graficzne przedstawienie tych informacji, w szczególności dokonanie wizualizacji informacji na mapie gminy, powiatu, województwa i kraju, jak również analiz porównawczych informacji w wybranym okresie, na wskazanym terenie. System też umożliwia ponadto: 1) aktualizację informacji dotyczących województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic zgodnie z rejestrem TERYT; 2) rejestrowanie dat oraz danych osób wprowadzających informacje do rejestru; 3) zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych w nim informacji; 4) ochronę informacji, w szczególności przed ich usunięciem lub zniekształceniem.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 25 stycznia br.