Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Jak powinien wyglądać rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne? Wzór tego dokumentu nie jest określony w odpowiednim rozporządzeniu. Jak prawidłowo wypełnić rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne?

Odpowiedź
Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w art. 222 § 2 k.p. zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do określenia sposobu prowadzenia rejestru prac i pracowników oraz sposobu przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.

Prawdopodobnie w pytaniu jest mowa o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – dalej r.s.c.b. W rozporządzeniu brak jest wzoru rejestru czynników biologicznych (drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji, które mogą być przyczyną: zakażenia, alergii lub zatrucia) szkodliwych w środowisku pracy. Nie ma odpowiedniego załącznika, ale jest opis tego rejestru.

Przepis § 7 ust. 2 r.s.c.b. wymaga, aby pracodawca prowadził rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, zawierający szczególnie informacje dotyczące:
a) liczby pracowników wykonujących prace niebezpieczne;
b) wykazu czynności, podczas których pracownik jest, lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych;
c) imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby prawidłowo wypełnić rejestr, należy wpisać do niego: liczbę pracowników narażonych na czynniki biologiczne, rodzaj wykonywanych czynności, informację o pracodawcy lub pracowniku upoważnionym do nadzoru.

Rejestr pracowników opisany jest w pkt 14 § 7 r.s.c.b., który zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:
a) rodzaju wykonywanej pracy,
b) stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
c) awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
d) wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
e) liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
f) imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów