Podczas pierwszego dnia 86. posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który powstał w wyniku wspólnego rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2610) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2771).

W obu projektach wyjściowych (senackim i poselskim) znalazły się propozycje, by osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, opłacające z tego tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, miały prawo do ich refundacji z PFRON także w przypadku, gdy spóźnili się z ich opłaceniem. Ten sam mechanizm ma objąć opłacane przez niepełnosprawnych rolników lub rolników płacących je za niepełnosprawnego domownika składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi część lub całość zaległej składki może być umorzona, rozłożona na raty lub termin jej płatności może być odroczony. Mechanizmy te mają także objąć odsetki od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nad propozycjami zmian pracowali posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zaproponowali oni m.in., by rozwiązanie uprawniające do refundacji nieterminowo opłaconych składek weszło w życie 1 października 2015 r. Ponadto komisja doprecyzowała, że refundacja składek będzie możliwa jedynie wówczas, gdy opóźnienie w ich opłaceniu nie przekracza 14 dni. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 5 lutego 2015 r.