Od nowego roku w polskich finansach publicznych obowiązuje stabilizująca reguła wydatkowa (SRW). W oparciu o kluczowe wskaźniki makroekonomiczne ma ona ograniczać maksymalny wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych i tym samym zminimalizować ryzyko destabilizacji finansów publicznych. Równolegle, została przeprowadzona druga istotna reforma, polegająca na przebudowie systemu emerytalnego. 31 grudnia 2013 r. została ogłoszona ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W jej wyniku obniżona zostanie znacznie wysokość państwowego długu publicznego (PDP) - kluczowego z punktu widzenia mechanizmu korygującego SRW wskaźnika, co rodzi konieczność dostosowania progów w stabilizującej regule wydatkowej.

Resort finansów w związku z wprowadzaną zmianą w systemie emerytalnym, której jednym z efektów będzie obniżenie kwoty państwowego długu publicznego (PDP), proponuje obniżenie progów relacji długu do PKB, skutkujących uruchomieniem mechanizmu korygującego stabilizującej reguły wydatkowej, określonego w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W efekcie przekazania do ZUS 51,5 proc. aktywów OFE, nastąpi konwersja zobowiązań Skarbu Państwa, polegająca w praktyce na odkupie przez Ministra Finansów od ZUS papierów skarbowych, przekazanych ZUS-owi przez OFE, w zamian za zobowiązanie gwarantujące wypłatę ubezpieczonemu świadczeń emerytalnych odpowiadających zewidencjonowanej na jego subkoncie w ZUS zindeksowanej wartości papierów skarbowych. Po odkupieniu przez Ministerstwo Finansów papierów skarbowych, papiery te będą umarzane. Obniżenie PDP wynikać będzie zarówno z kwoty umarzanych skarbowych papierów wartościowych, jak i oszczędności w kosztach ich obsługi. Dodatkowo obniżająco na dług sektora działać będą pożytki z innych niż papiery skarbowe aktywów przekazanych z OFE. W związku z powyższym uzasadnione jest zastąpienie w art. 112aa ust. 4 progu 50 proc. PKB progiem 43 proc. PKB, natomiast progu 55 proc. PKB odpowiednio progiem 48 proc. PKB. Propozycja obniżenia progów o 7 punktów procentowych uwzględnia niepewność związaną zarówno z ostatecznym ukształtowaniem się relacji długu do PKB w bazowym roku 2013 r., jak i rzeczywistym wpływem zmian w systemie emerytalnym na dług, wynikających między innymi z rynkowej wartości portfela OFE oraz jego struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS.

Obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie korygującym SRW, ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej. Jak wskazują bowiem agencje ratingowe reforma systemu emerytalnego będzie neutralna dla oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Polski przy założeniu, że obniżeniu poziomu długu publicznego będzie towarzyszyło odpowiednie dostosowanie progów w ustawie o finansach publicznych, co - dzięki działaniu mechanizmu korygującego SRW - zapewni odpowiednią restrykcyjność polityki fiskalnej pomimo niższego poziomu PDP.