Radosław Mleczko uczestniczył w II Forum Demograficznym
\

W dniu 10 stycznia 2013 r. Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu w MPiPS, wziął udział w ministerialnym panelu dyskusyjnym podczas II Forum Demograficznego w Berlinie.

Podczas panelu dyskutowano nt. współczesnych wyzwań demograficznych. Celem rozmów była nie tylko wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie polityki senioralnej czy rodzinnej w poszczególnych krajach, ale także refleksja nad możliwościami i potrzebą podjęcia wspólnych działań na poziomie europejskim.

Pan Minister Radosław Mleczko przedstawił najważniejsze działania polskiego rządu w zakresie reformy systemu emerytalnego i wzmocnienia uprawnień rodzicielskich oraz przypomniał związane z wyzwaniami demograficznymi inicjatywy podejmowane przez polską prezydencję w Radzie UE w 2011 roku. Zwrócił także uwagę, że występująca w UE różnorodność jest jej bogactwem. Poszczególne kraje dopasowują określone rozwiązania w obszarze polityki społecznej do właściwej sobie specyfiki i wyznaczonych priorytetów, ale łączą ich wspólne cele takie jak: godzenie życia zawodowego z rodzinnym czy aktywne starzenie się. Ważne jest by na poziomie europejskim mądrze łączyć zasadę solidarności z zasadą subsydiarności i proporcjonalności. Podkreślił także znaczenie współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uczestnicy panelu zgodzili się co do potrzeby postrzegania obecnych wyzwań demograficznych w wymiarze pozytywnym - nie jako zagrożenia, ale potencjału do wykorzystania. Wydłużająca się średnia długość trwania życia (UE27 – 79 lat w 2009 roku, PL -76,2 w 2011) jest okazją do aktywnego starzenia się w zdrowiu i rozwoju sektora usług (tzw. silver economy). Natomiast działania podejmowane w wymiarze polityki rodzinnej pozwolą na wzmocnienie pozytywnego postrzegania rodzicielstwa.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 14 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 14 stycznia 2013 r.