Po raz pierwszy pod nowym przewodnictwem posła Janusza Śniadka zebrała się w Sejmie 26 stycznia 2016 r. na plenarnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Zmian w jej składzie dokonał marszałek Sejmu w związku z nową kadencją parlamentu.

Rada przychyliła się do zamiaru odwołania przez marszałka Sejmu Iwony Hickiewicz ze stanowiska głównego inspektora pracy w związku ze złożoną przez nią rezygnacją. Pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka dotyczący powołania na stanowisko głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia.

Iwona Hickiewicz otrzymała kwiaty i podziękowania za współpracę od przewodniczącego ROP Janusza Śniadka.

Prezentując krótko swoje zamierzenia w przypadku powołania na funkcję szefa Państwowej Inspekcji Pracy Roman Giedrojć zwrócił uwagę, że nie da się skutecznie realizować ustawowych zadań, gdy różne obciążenia utrudniają pracę inspektorom. Wskazał na konieczność jednoznacznego zwolnienia PIP z obowiązku przedkładania upoważnień do kontroli przedsiębiorców. Mówił o potrzebie odbiurokratyzowania pracy inspektora, który nierzadko tylko 30 proc. swego czasu przeznacza na kontrolę, gdyż 70 proc. musi poświęcić załatwianiu obowiązków administracyjnych. Opowiedział się także za wprowadzeniem systemu cyklicznego kontrolowania przedsiębiorstw, tak aby inspektorzy sprawdzali warunki pracy w poszczególnych firmach co najmniej raz na pięć lat.

Członkowie Rady Ochrony Pracy przyjęli sprawozdanie z działalności ROP w roku ubiegłym i plan pracy na pierwsze półrocze br. Znalazła się w nim m.in. problematyka zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudniania w szarej strefie, programów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz kosztów wypadków przy pracy.

Rada zapoznała się także z materiałem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników oraz działań prewencyjnych urzędu w 2014 r.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2016 r.