Rada rozpatrzyła przedstawiony przez Generalnego Inspektora Pracy program działania na przyszły rok. PIP będzie na bieżąco m.in. dbała o przestrzeganie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń stosunku pracy, przeciwdziałała wypadkom w budownictwie, oceniała stan bezpieczeństwa w zakresie organizacji pracy. Inspektorzy będą też kontynuować działania na rzecz m.in. obniżenia ryzyka zawodowego w grupach zakładów, w których zagrożenie wypadkami przy pracy jest wysokie. W planach jest także prowadzenie kampanii informacyjnych, których celem jest zapobieganie wypadkom. Jedną z nich jest akcja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.
Podczas posiedzenia członkowie Rady Ochrony Pracy przyjęła także stanowisko w sprawie nielegalnego zatrudnienia oraz umów cywilnoprawnych. Rada zajmowała się tym problemem na posiedzeniu 4 listopada br. Wtedy zapoznała się z danymi Państwowej Inspekcji Pracy z lat 2007–2013. W tym okresie inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie ponad 152 tys. kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wykonywanej przez Polaków oraz 12,6 tys. kontroli w przypadku pracy wykonywanej przez cudzoziemców. Skontrolowano ok. 150 tys. podmiotów zatrudniających ponad 6 mln osób, z czego 1,2 mln stanowiły osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a 65,5 tys. - prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.
Rada przyjęła stanowiska w sprawie raportu PIP „Przestrzeganie przepisów w czasie pracy”, który został rozpatrzony na posiedzeniu 9 września br. Zgodnie z zawartymi w nim danymi w 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1375 kontroli czasu pracy w zakładach z różnych branż. Skontrolowano łącznie 1356 pracodawców, zatrudniających razem ponad 189 tys. pracowników, pod kątem zapewnienia pracownikom odpowiedniego odpoczynku tygodniowego i dobowego, oraz rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Inspektorzy sprawdzali też, czy ewidencja czasu pracy jest prowadzona prawidłowo.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.