Rada Ochrony Pracy o szkoleniach BHP i zapobieganiu wypadkom
\

W dniu 27 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu plenarnym sejmowa Rada Ochrony Pracy ma przyjąć stanowisko w prawie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji zajmujących się ochroną pracy przyjmą także stanowisko ws. oceny skuteczności prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie ze statystykami Głównego Inspektora Pracy w 2010 r. zbadano ponad 2,2 tys. wypadków przy pracy. W wypadkach tych poszkodowanych zostało przeszło 2,7 tys. osób. Liczba ta obejmuje 538 ofiar śmiertelnych oraz 898 przypadków ciężkich. Wśród osób, które poniosły śmierć na skutek wypadków przy pracy, dominowali kierowcy pojazdów oraz robotnicy budowlani stanu surowego i robót wykończeniowych.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 26 kwietnia 2012 r.