Rada omówiła także możliwości wsparcia pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. PIP realizując m.in. zadania ustawowe dąży do zapewnienia przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Szczególną wagę przywiązuje do prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych oraz promocji wysokiej kultury bezpieczeństwa i praworządności. Działania kontrolne PIP są uzupełniane programami prewencyjnymi, służącymi uzyskaniu trwałej poprawy warunków pracy. Programy prewencyjne opierają się na współdziałaniu pracodawców i inspektorów pracy w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach, poprzez diagnozowanie i eliminowanie nieprawidłowości lub ograniczenie zagrożeń zawodowych do poziomu akceptowalnego. Poprzez działania edukacyjne i informacyjne oraz doradztwo prowadzone bezpośrednio w zakładach pracy PIP umożliwia pracodawcom poprawę warunków bezpieczeństwa pracy i samodzielne sprawdzenie stopnia przestrzegania prawa. W ciągu ostatnich lat do pracodawców prowadzących mikro- i małe przedsiębiorstwa skierowane były cztery programy prewencyjne: w tym m.in. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” i „Budowa. STOP wypadkom! dla zakładów budowlanych”.
Podczas posiedzenie Rada pozytywnie zaopiniowała też kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.