Rząd do 15 czerwca br. przedstawi propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych, zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

Czytaj: Resort finansów rozważa odmrożenie płac w budżetówce

W dokumencie określono średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym). Oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem. Jednocześnie w 2016 r. przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników, które zasadniczo od 2010 r. były „zamrożone”. Dla budżetu państwa oznacza to dodatkowe koszty w wysokości ok. 2 mld zł.

Wraz z tą propozycją przedstawiono prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2016 rok:

dynamika realna produktu krajowego brutto – 3,8 proc.;

średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7 proc.;

dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,6 proc.;

dynamika nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3,8 proc.;

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 9.746 tys. etatów;

stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 9,8 proc..

Zawarto także informację o wynagrodzeniach pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w 2015 r.

Jednocześnie zachowuje się aktualnie istniejące systemy indeksacji dla sędziów, prokuratorów oraz asesorów prokuratorskich.

Wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów w danym roku ustalone są bowiem w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego

w „Monitorze Polskim” przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla asesorów prokuratorskich ustalana jest w relacji do wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. ​(PAP)