Od 18 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497) – dalej r.p.z.d.
Zgodnie z § 2 r.p.z.d. przygotowanie zawodowe dorosłych organizuje starosta w sposób zapewniający racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Do jego zadań należy m.in. sporządzenie rocznego planu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, zawierającego: 1) liczbę tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych; 2) liczbę uczestników przygotowania zawodowego dorosłych w podziale na uczestników praktycznej nauki zawodu dorosłych i uczestników przygotowania zawodowego dorosłych; 3) wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych.
Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia, którego określa § 6 ust. 2-4 r.p.z.d. Starosta w terminie miesiąca od dania otrzymania wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Gdy natomiast kształcenie teoretyczne umożliwiające zdobycie wiedzy teoretycznej będzie realizowane w instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, starosta, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które ma na celu wyłonienie tej instytucji. Według § 9 r.p.z.d. ust. 1 starosta, w porozumieniu z wybranym pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową uzgadnia szczegółowe warunki umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
Przygotowanie zawodowe dorosłych przebiega zgodnie z planem, określającym m.in. tematy zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin, z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej, a także sposób sprawdzania efektów przygotowania zawodowego dorosłych.
Do obowiązków pracodawcy, który utworzył miejsca pracy przygotowania zawodowego dorosłych należy, zgodnie z § 11 r.p.z.d. m.in.: 1) zapoznanie uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych; 2) zapewnienie uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych oraz profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników; 3) przeprowadzenie szkolenia w zakresie bhp oraz przepisów przeciwpożarowych na zasadach przewidzianych dla pracowników, a także zapoznanie uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy; 4) przydzielenie na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej.
Uczestnikom przygotowania zawodowego dorosłych towarzyszą opiekunowie obowiązani m.in. (§17 r.p.z.d.): 1) zapoznać uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych; 2) wyznaczyć zadania praktyczne oraz organizować zajęcia teoretyczne przewidziane w programie przygotowania zawodowego dorosłych; 3) współpracować z powiatowym urzędem pracy i instytucją szkoleniową w realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych oraz 4) prowadzić dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.
Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego reguluje rozdział 5 r.p.z.d. Egzamin zdaje się przed trzyosobową komisją powołaną przez starostę. Z przebiegu egzaminu przewodniczący komisji sporządza protokół.
Osoba, która zdała egzamin otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, którego wzór określa załącznik nr 2 do r.p.z.d.