Odpowiedź: przeliczenie świadczenia emerytalno-rentowego odbywa się na wniosek zainteresowanego. We wniosku należy wskazać, o co się ubiegamy oraz dołączyć dokumenty, uzasadniające naszą prośbę (np. świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - formularz ZUS - Rp 7).

Będzie waloryzacja rent i emerytur w 2015 r.!

Uzasadnienie: przypadki, w których możliwe jest przeliczenie emerytury lub renty wymienione są w art. 108 – 114  ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) - dalej u.e.r

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412) - dalej r.p.ś.e. postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego.

Wniosek stanowi zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, m. in.: żądanie  ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości (wnioski dotyczące np. przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia).

W myśl  § 3 r.p.ś.e.,  zainteresowany zgłaszający wniosek o przeliczenia świadczenia powinien dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające m. in:

- okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość;

- wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń.

W myśl § 21 r.p.ś.e. środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - formularz ZUS Rp - 7, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Dokumenty, o których mowa wyżej, nie są wymagane, jeżeli konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia

Autor: Zygmunt Łobejko

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.