Odpowiedź: w przedstawionej sytuacji przychód powstał w styczniu, gdy tymczasem ograniczenie podstawy wymiaru składek obowiązuje do końca roku. Tym samym w przypadku wynagrodzenia styczniowego należy naliczyć składki na wszystkie ubezpieczenia społeczne.

Zobacz także:  Od 2015 r. nowa kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS

 

Uzasadnienie: zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Tymczasem zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Powoduje to, iż przychód ze stosunku pracy powstaje wtedy, kiedy jest wypłacony, a nie w okresie, w którym został wypracowany - mówiąc inaczej wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu stanowi przychód styczniowy. Przekroczenie górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS obowiązuje tylko do końca roku. Od 1 stycznia kolejnego roku obowiązuje nowa kwota limitu, a przychody do momentu jej przekroczenia, obciąża się wszystkimi składkami ZUS.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.