Przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnych rozwiązań w takim przypadku, należy więc zastosować zasady ogólne. Wynika z nich, że mamy do czynienia z dłuższą pracą, co oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia godzin nadliczbowych. Jeżeli pracownik miał przepracować w nocy z 27 na 28 października 8 godzin, to w wyniku zmiany czasu przepracuje 9, czyli 1 godzinę nadliczbową z tytułu przekroczenia normy dobowej. Zgodnie z ogólnymi zasadami może za nią odebrać czas wolny albo otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% (art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy). Ponadto, ze względu na fakt, że dodatkowa godzina przypada w nocy, przysługuje za nią dodatek za pracę w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia (art. 1518 § 1 k.p.). Niektórzy pracodawcy wypłacają dodatek w wyższej wysokości. Zdaniem Autorki, dodatek za pracę w nocy z tytułu tej dodatkowej godziny należy wypłacić także w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje ryczałt za pracę w nocy. Zwiększeniu o 1 ulega bowiem przewidywany wymiar pracy w nocy.

Ewa Drzewiecka