Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa napisała w opinii do projektu, że "projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, a zatem klasyczne wywłaszczenie (...) Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma warunkami: celu publicznego i słusznego odszkodowania".

Podobną opinię wyraziła Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, która w swoim stanowisku wskazała, iż w 1997 r. Sejm uchwalając zmiany w systemie emerytalnym świadomie przyjął konstrukcję prawną funduszu emerytalnego jako osoby prawnej, tymczasem autorzy obecnego projektu zmian oparli się na przekonaniu, iż fundusze emerytalne są częścią powszechnego, publicznego systemu emerytalnego i uznali, że możliwe jest przejęcie środków zgromadzonych w OFE.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz odpierał te zarzuty. "Mamy opinie konstytucjonalistów i ekonomistów i one potwierdzają, że jest to zgodne z Konstytucją i nie ma żadnych znamion wywłaszczenia. To się odbywa w systemie obowiązkowym, a podstawą jest gwarancja wypłat i to zobowiązanie zostaje podtrzymane, a według mnie, nawet wzmocnione" - powiedział.

Podobną opinię wyrazili wiceminister finansów Izabela Leszczyna oraz szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki. "Należy wyjaśnić, na jakiej podstawie takie opinie są formułowane" - zaznaczył Bielecki.

Z kolei resort finansów w opinii do projektowanych zmian zaproponował, aby limit inwestycji funduszy emerytalnych w akcje na poziomie 75 proc. obowiązywał od 4 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. "(...) zmiana ma na celu całkowite uwolnienie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy, również w zakresie limitów inwestowania w akcje, obligacje zamienne na akcje spółek, prawa do akcji oraz prawa poboru" - wskazano w opinii MF.

NBP zwrócił natomiast uwagę, że należy rozważyć zasadność zakazu inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz zastanowić się nad 75-proc. minimalnym limitem inwestycji w akcje. Zdaniem NBP zakaz, który znalazł się w projekcie, ograniczy możliwość zarządzania płynnością przez fundusze emerytalne.

Forum Obywatelskiego Rozwoju podkreśla zaś, że celem rządowego projektu jest krótkookresowe polepszenie sytuacji sektora finansów publicznych. "W konsekwencji doprowadzi to do księgowego obniżenia oficjalnego (jawnego) długu publicznego oraz przyrostu długu ukrytego, który polskie społeczeństwo będzie musiało spłacać w przyszłości" - podkreśliło FOR we wtorkowymi komunikacie.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uważa, że niezamierzoną konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej OFE może stać się likwidacja całego rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zdaniem UKNF w wyniku projektowanych zmian OFE stałyby się agresywnymi funduszami akcji.

Z kolei rada nadzorcza ZUS zwróciła uwagę, że czas wyznaczony na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE wydaje się zbyt krótki, biorąc pod uwagę jak ważna to decyzja. W opinii dodano ponadto, że wprowadzeniu proponowanych zmian powinna towarzyszyć "zainicjowana przez rząd szeroka kampania informacyjno-edukacyjna".

W połowie października resort pracy opublikował projekt zmian w systemie emerytalnym, które mają wejść w życie z końcem stycznia 2014 roku. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje, limit ma obowiązywać przez 2 lata. Projekt wprowadza również okresową, porównawczą stopę zwrotu OFE, którą będzie stanowił wskaźnik złożony w 90 proc. z indeksu WIG i w 10 proc. z trzymiesięcznej stawki WIBOR. Organ nadzoru ma publikować porównanie stóp zwrotu funduszy z benchmarkiem od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli rządu, część obligacyjna OFE zostanie przekazana do ZUS i umorzona, a fundusze będą miały zakaz inwestowania w dług skarbowy oraz gwarantowany przez Skarb Państwa. W projektowanej ustawie przewiduje się także dobrowolność uczestnictwa w OFE. Na złożenie oświadczenia ubezpieczony wchodzący do systemu emerytalnego będzie miał 3 miesiące, natomiast członek OFE – w okresie przejściowym – będzie mógł złożyć oświadczenia od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Pierwsze okno transferowe OFE-ZUS będzie po dwóch latach, a później co cztery lata.

Projekt ustawy dot. zmian w systemie emerytalnym, został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji 10 października. Następnego dnia ruszyły konsultacje społeczne projektu, które potrwają miesiąc.